Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO):

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez pacjenta w celu świadczenia mu usług medycznych jest NZOZ CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ z siedzibą w Puławach, przy ul. Centralnej 15, zwane dalej Administratorem;

2. Administrator powoła Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: iod@cmrpulawy.pl;

3. Przepisy RODO stanowią, że zgoda pacjenta nie jest wymagana, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych czyli:

 • Profilaktyki zdrowotnej;
 • Diagnozy medycznej i leczenia;
 • Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
 • Zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego;
 • Medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy.

Podanie przez pacjenta danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa tj. Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował odstąpieniem od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:

 • Imię i nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Oznaczenie płci;
 • Adres miejsca zamieszkania;
 • Numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 • Administrator przetwarzając dane osobowe w celach zdrowotnych może potencjalnie przetwarzać zakres danych osobowych wykraczający poza minimalny zakres danych obowiązkowo zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa polskiego. Zazwyczaj adekwatne do celów zdrowotnych jest  gromadzenie danych takich jak e-mail, czy telefon mimo że nie wchodzą w minimalny, wymagany ustawowo zakres danych zawartych w dokumentacji medycznej. Zgodnie z RODO, do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia takiej osoby. Do danych takich należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej. Dane dotyczące zdrowia powinny być więc rozumiane kontekstowo, jako wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku z celami zdrowotnymi.

4. Dane osobowe podane przez pacjenta będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe pacjenta nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z Art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Na żądanie, dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

6. Pacjentowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

7. Pacjent ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych pacjentów odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

9. Administrator nie wykonuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym czynności służących profilowaniu.